REGULAMIN „LEŚNEGO LILIPUTKOWA”

I.  Postanowienia wstępne 

 1. Organizatorem strefy warsztatów dla dzieci „Leśne Liliputkowo” jest Natalia Kolasińska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EVENTJOY Natalia Kolasińska z siedzibą w Grudzie, adres: Gruda 14, 11-200  Bartoszyce, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 7251980229 , REGON: 386350910 działająca na zlecenie podmiotu zarządzającego Centrum Handlowym Janki.
 2. Strefa zlokalizowana jest na terenie Centrum Handlowego Janki i czynna jest w godzinach zgodnych z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie www.lesneliliputkowo.pl
 3. Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem strefy  wykonuje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o ile okaże się to konieczne dla funkcjonowania strefy zgodnie z przepisami prawa bądź zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i prowadzących warsztaty.
 5. Udział w warsztatach tożsamy jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 6. Uczestnictwo w warsztatach jednoznaczne jest ze zgodą na utrwalanie wizerunku uczestników w celach statystycznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wizerunki uczestników nie będą przetwarzane i rozpowszechniane w celach reportażowych bądź marketingowych bez odrębnej zgody.
 7. Organizator oświadcza, że dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników strefa będzie monitorowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Decydując się na udział w warsztatach uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunków za pomocą tych urządzeń.

II. Zasady funkcjonowania strefy

 1. W ramach strefy „Leśne Liliputkowo” Organizator przeprowadzi cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i/lub rodziców.
 2. Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych i odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie lesneliliputkowo.pl.  Harmonogram uwzględnia rodzaj warsztatów oraz grupę wiekową, do których są one kierowane.
 3. Wstęp na zajęcia jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych warsztatów. Organizator powiadomi o odwołaniu bądź zmianie terminu warsztatów na stronie internetowej lesneliliputkowo.pl
 5. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu warsztatów uczestnikom nie będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze.

III. Zasady uczestnictwa

 1. W warsztatach mogą brać udział dzieci w wieku nie niższym niż grupa wiekowa wskazana dla danych warsztatów w harmonogramie
 2. Organizator może odmówić udziału uczestnikom, których wiek przekracza wiek przewidziany dla danych warsztatów.
 3. Organizator zastrzega, że dla uczestnictwa w warsztatach konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem aplikacji/strony lesneliliputkowo.pl
 4. Organizator może odmówić uczestnictwa w warsztatach osobom, które nie zarejestrowały się w sposób wskazany powyżej.
 5. W przypadku, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc, Organizator może dopuścić do udziału osoby niezarejestrowane, bądź przekraczające kryterium wiekowe.
 6. Uczestnik, który nie może wziąć udział w warsztatach, na które wcześniej się zarejestrował powinien powiadomić o tym organizatora w celu anulowania rejestracji. Organizator może odmówić udziału w warsztatach uczestnikom, którzy wcześniej trzykrotnie nie stawili się na warsztaty, na które się zarejestrowali.
 7. Dzieci uczestniczące w warsztatach pozostają pod nadzorem swoich opiekunów. W czasie trwania warsztatów w zależności od ich specyfiki w strefie przebywać mogą wyłącznie dzieci lub rodzice z dziećmi – w tym zakresie decyduje prowadzący warsztaty.
 8. W przypadku udziału w warsztatach samych dzieci – rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do pozostania poza strefą, ale w odległości umożliwiającej nadzór nad dzieckiem i kontakt z prowadzącymi warsztaty. Organizator zapewni możliwość obserwowania warsztatów w sposób niekolidujący z ich przebiegiem.
 9. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich pieczą.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy bądź wykluczenia z udziału w warsztatach uczestników, których zachowanie zakłóca przebieg warsztatów bądź naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników.

IV. Dane osobowe

 1. W toku akcji Organizator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe osób dokonujących rejestracji za pośrednictwem strony internetowej lesneliliputkowo.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Natalia Kolasińska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EVENTJOY Natalia Kolasińska z siedzibą w Grudzie, adres: Gruda 14, 11-200  Bartoszyce, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 7251980229 , REGON: 386350910.
 3. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail do celów marketingowych jest dobrowolna i fakultatywna. 
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla wzięcia udziału w warsztatach. 
 5. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko Uczestnika i Opiekuna;
 • wiek Uczestnika;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 1. Osobom, które mają zastrzeżenia w zakresie przetwarzania ich danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem:
  • Zleceniodawcy warsztatów;
  • sytuacji, w których wymagane jest to przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów i obowiązków publicznoprawnych.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 6. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane zgodnie i na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

V. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.